Försvara strejkrätten!

Nätverket Försvara Strejkrätten

är en partipolitiskt oberoende samling för att sprida information om och bilda opinion mot alla försämringar av de fackliga rättigheterna.

__________

Riksdagen ska ta beslut i frågan om strejkrätten 18 juni. Även om tiden är kort finns det många skäl att inte låta detta ske i tysthet.

Vill du hjälpa till att skingra dimridåerna kring lagförslaget så sprid skriften Det fackliga sveket av arbetsrättsjuristen Kurt Junesjö. En kort broschyr som innehåller det viktigaste du behöver veta om vad den nya lagen kommer att innebära.
Den finns att ladda ner här: Det fackliga sveket
  

Strejkrätten_Nyberg

Ur broschyren:
”Strejken är ett mäktigt vapen som staten alltid sökt begränsa. Så den nya lagtexten ger inte hela svaret på hur begränsningarna kommer att slå. Erfarenheten visar att varje försämring i reglerna utnyttjas för ytterligare allvarliga oförutsebara försämringar, när domstolarna tolkar lagen.”


 

 

Hamnkonflikten är löst – ändå står LO:s ledning kvar vid förslaget att inskränka strejkrätten

Regeringen, Svenskt näringsliv och de stora fackens ledningar har använt hamnkonflikten som argument för att begränsa strejkrätten. Att förslaget nu står kvar trots att konflikten är löst visar vad vi trott hela tiden, att hamnkonflikten endast varit ett svepskäl.

 

”Som det är skrivet nu skulle till exempel politiska strejker bli olagliga”

Bland de instanser som skrivit remissvar till förslaget att inskränka strejkrätten, är flera kritiska. Arbetsdomstolen anser att förslaget måste ändras. Som det är skrivet nu skulle till exempel politiska strejker bli olagliga, enligt rättens ordförande Jonas Malmberg.

”Skrota förslaget om förbud mot stridsåtgärder”

Det kräver 116 fackligt aktiva och förtroendevalda i Svenska Dagbladet 30 januari 2019. De varnar för att förslaget kommer leda till avtalshopping och skada demokratin i Sverige: ”Det står i alla fall klart att konsekvenserna kommer drabba alla löntagare i Sverige med start i de mest utsatta grupperna med lönedumpning och försämrade villkor som följd.”

Skriv remissvar!

Regeringens förlag till inskränkningar i strejkrätten är ute på remiss. Kräv att din fackliga organisation skriver ett svar på remissen! Försvara Strejkrätten i Stockholm har gjort en utmärkt mall för sådana svar som alla kan klippa och klistra ur. I dokumentet finns också instruktioner för vart och hur svaret ska skickas. OBS! Sista datum för svar är 31 januari, så det är bråttom!

Mallen finns här: remissvarsmall strejkrätten

Kommunal i Västerbotten protesterar mot lagförslaget!

På sitt representanskapsmöte 8 november antog Kommunals avdelning i Västerbotten denna motion till Kommunals kongress med uppmaning att stoppa regeringens förslag till inskränkt strejkrätt. Vi uppmanar alla fackliga organisationer att anta liknande uttalanden och motioner. Läs Kommunal Västerbottens motion här.

—-

Vad innebär lagförslagen?

I juni lade arbetsmarknadens parter fram ett förslag på minskad strejkrätt, kallat Utvidgad fredsplikt. Ett förslag regeringen omedelbart gjorde till sitt eget.

Men vad innebär förslaget? Och hur många av de fackliga organisationernas medlemmar och förtroendevalda har haft möjlighet att sätta sig in i det?

För att få diskussion om frågan i fackföreningsrörelsen har Nätverket Försvara Strejkrätten publicerat en egen utgåva av en del av Hamnarbetarförbundets rapport om förslagen. Ladda ner, läs och sprid:  Sammanfattning_rapport

(Hela Hamns rapport finns här.)


Debatt:

(Denna artikel publicerades på Svt Opinion 180430)

Välkommen till Göteborg, Karl-Petter Thorwaldsson!

När du talar på Götaplatsen på 1 maj är vi många som kommer att lyssna mycket noggrant efter vad du säger om en av årets absolut viktigaste politiska frågor.

Vi menar naturligtvis frågan om strejkrätten.

Fackföreningarnas främsta maktmedel är möjligheten att strejka, det är det enda som ytterst kan tvinga arbetsgivaren att förhandla och sluta avtal.

I somras tillsatte regeringen en utredning som ska överväga vissa ändringar i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder. En särskilt utpekad situation är arbetsplatser där arbetsgivaren redan tecknat avtal med en annan fackförening, oavsett om denna representerar majoriteten av de anställda eller ej.

En sådan förändring får stora konsekvenser och förskjuter maktförhållandena på arbetsplatserna till arbetsgivarnas fördel.

De flesta förbund inom såväl LO som TCO och SACO säger nej till sådana inskränkningar samt tanken att staten ska kunna försvaga fackets viktigaste redskap.

Ett rent beställningsjobb från Svenskt Näringsliv, som Pappers förbundsmöte uttryckte saken i höstas.

Tyvärr har den ansvariga ministern Ylva Johansson redan uttalat sig och sagt att en lagändring kan behövas.

Därför är det bråttom att visa upp en stark opinion för att försöka få stopp på de försämringar som kan komma och tvinga regeringen att backa, helst innan utredningen läggs fram 31 maj.

Vi kan därför inte vänta på lagförslagen, redan nu behöver vi markera att vi inte kommer att acceptera försämrad strejkrätt.

Om en socialdemokratisk regering ger sig på strejkrätten kan det dessutom öppna för ännu värre antifackliga förslag i riksdagen framöver.

Vad du säger här i Göteborg på första maj, Karl-Petter, har därför stor betydelse för framtiden för alla arbetande människor i Sverige.

Som LO:s ordförande är det din viktigaste uppgift att försvara våra fackliga rättigheter och vi hoppas att du i ditt tal ska ta ett kraftfullt avstånd från försöken att inskränka strejkrätten – oavsett vem som lägger förslagen.

Vi vill även att du talar om hur LO och dess förbund planerar att använda sin fackliga styrka för att stoppa sådana försök.

Vi är många som är villiga att kämpa för detta. Är du det, Karl-Petter?

Branka Djukanovic Svensson, ordförande TCO Göteborg

Caroline Söderlind Löfdahl, ordförande Sacorådet Göteborgs Stad
Bengt Ekberg, 2:e vice ordförande Sacorådet Göteborgs Stad
Lars Henriksson, Nätverket Försvara Strejkrätten

————–

Öppet brev till Ylva Johansson

Nätverket Försvara Strejkrätten anordnade den 27 mars 2018 en paneldiskussion i Göteborg om hoten mot strejkrätten med deltagare från såväl arbetar- som tjänstemannafack. Anledningen var regeringens utredningsdirektiv om inskränkningar i strejkrätten. Mötet antog enhälligt detta uttalande:

Vi finner det djupt oroande att en socialdemokratisk regering på initiativ av Dig startat en utredning i syfte att inskränka strejkrätten på ett sätt som Svenskt Näringsliv begärt sedan 2005 och borgerliga partier sedan länge haft i sina valprogram.

Sverige har en välfungerande arbetsmarknad som bygger på jämnstarka parter där strejken är fackets enda verksamma påtryckningsverktyg. Sverige har bland det lägsta antalet förlorade arbetsdagar pga. arbetsmarknadskonflikter i hela Europa. Att mot bakgrund av en mycket begränsad arbetsmarknadskonflikt i Göteborgs hamn, som till stor del förorsakats av en ökänt fackföreningsfientlig fraktkoncern, göra begränsningar i fackets strejkrätt, är helt fel.

Socialdemokraterna skall stödja facken och arbetstagarna i Sverige, inte ingripa med strejkförbud på beställning av arbetsgivaren.

Därför uppmanar vi dig, Ylva Johansson, att omedelbart återkalla utredningsdirektiven och ställa in utredningen om begränsningar i Strejkrätten!

Så försvarar vi strejkrätten – Ett fackligt panelsamtal

Inledning av arbetsrättsjuristen Kurt Junesjö Paneldiskussion med Sonia Koppen (TCO Göteborg), Caroline Söderlind Löfdahl (Saco), Bengt Forsling (LO Väst), Christian Forsman (HRF Väst) m.fl fackliga representanter.

Plats: Kvinnofolkhögskolan , Första Långgatan 28 b, Göteborg

Tid: Tisdag 27 mars 18.00 – 20.30

Läs mer här!

 

 

Kom med i arbetet för att skrota utredningen om ändrade konfliktregler!

Fackföreningarnas viktigaste maktmedel är möjligheten att strejka, det är det enda som tvingar företagen att förhandla och sluta avtal. I somras tillsatte regeringen en utredning för att minska möjligheten till fackliga stridsåtgärder. Utredningen ska lägga fram sina förslag 31 maj 2018 men den ansvariga ministern Ylva Johansson har redan uttalat sig för en inskränkning av strejkrätten. Och det i en situation är antalet strejker i Sverige är på en historiskt låg nivå!

Med hänvisning till läget i containerterminalen i Göteborgs hamn ska utredningen komma med förslag om att det inte ska vara tillåtet för ett fack att strejka om det redan finns ett avtal på en arbetsplats. Men detta gäller inte bara hamnen utan varenda arbetsplats i landet. Det öppnar för så kallad ”avtalsshopping”, där arbetsgivare sluter avtal med den fackförening som har de sämsta villkoren och gör det därmed förbjudet för andra fack att hota med konflikt.

Utredningen har väckt starka reaktioner i fackföreningsrörelsen. Ledningarna i de flesta förbund inom såväl LO som TCO och SACO har fördömt tanken att staten ska kunna försvaga fackets viktigaste redskap. Det är bra, men för att sätta stopp för de försämringar som nu planeras krävs det en stark opinion som tvingar regeringen att backa.

Vi är därför ett antal fackligt aktiva som startat Nätverket Försvara Strejkrätten och vi kommer att sprida information och bygga opinionen kring denna fråga.

Vad kan du göra?

  • Kontakta ditt fack, din klubb, din avdelning sektion eller förbund, och fråga vad de tänker att göra för att stoppa förslagen till försämringar. Ta upp frågan på fackmöten, anta uttalanden, gör namninsamlingar bland arbetskamraterna.
  • Ta kontakt med oss och hjälp till att sprida detta blad och annan information om försvaret av strejkrätten. Du hittar oss på facebook eller på e-post: forsvarastrejkratten@gmail.com.
E-post forsvarastrejkratten@gmail.com Timmar https://www.facebook.com/natverketforsvarastrejkratten/
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close